VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

8/13/12

Code tạo popup cho blogspot

0 comments
Bạn dùng code này cũng được nek, mình đang dùng cho trang  http://tinhoc360.blogspot.com/  

chỉ cần tạo HTML/Javascript rùi chèn vào code bên dưới

<!-- Start Quảng cáo -->
<script type="text/javascript" language=javascript> 
function addEvent(obj, eventName, func){ 
  if (obj.attachEvent) 
  { 
  obj.attachEvent("on" + eventName, func); 
  } 

  else if(obj.addEventListener) 

  { 

  obj.addEventListener(eventName, func, true); 

  } 

  else 

  { 

  obj["on" + eventName] = func; 

  } 

  } 

  addEvent(window, "load", function(e){ 

    addEvent(document.body, "click", function(e) 

    { 

   var pX; 

   pX =screen.width; 

   if (!pX){ 

    pX = document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth; 

   } 

  if(pX > 800){ 

     if(document.cookie.indexOf("pnpopup=popactive") == -1) 

        { 

    document.cookie='pnpopup=popactive';        

      params = 'width=600'; 

      params += ', height=600'; 

    params += ', top=0, left=0, resizable=yes, scrollbars=yes, location=yes'; 

   
    var w = window.open("http://kenhdaihoc.com/forum", 'window3', params).blur();     window.focus(); 

        } 

        }     

      }); 

  });</script>


<!-- stop Quảng cáo -->
hoặc code này
<!-- Code Popup 2 cua so-->
<script type='text/javascript'>
function addEvent(obj, eventName, func)
{
if (obj.attachEvent){
obj.attachEvent(&quot;on&quot; + eventName, func);}
else if(obj.addEventListener){
obj.addEventListener(eventName, func, true);}
else{
obj[&quot;on&quot; + eventName] = func;}
}
addEvent(window, &quot;load&quot;, function(e){
addEvent(document.body, &quot;click&quot;, function(e)
{
// -------------- Cau hinh chung cho cua so popup --------------------
var params = 'height='+screen.height+',width=' + screen.width + ',left=0,top=0,location=1,toolbar=1,status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1';
// -------------- pop 1 --------------------
if(document.cookie.indexOf(&quot;pop1&quot;) == -1)
{
document.cookie = &quot;popunder=pop1&quot;;  
var w = window.open(&quot;http://vipxinh24h.com&quot;,'xinh24h.com', params);
if (w)
{
document.cookie = &quot;popunder=pop1&quot;;
w.blur();  
}
window.focus();
}
// -------------- pop 2 --------------------
if(document.cookie.indexOf(&quot;pop2&quot;) == -1)
{    
var w = window.open(&quot;http://phim.xinh24h.com&quot;,'xinhxinh', params);
if (w)
{
document.cookie = &quot;popunder2=pop2&quot;;
w.blur();
}   
window.focus();
}
// -------------------- het-----------------
});
});

</script>
<!-- /Code Popup 2 cua so-->

No comments:

Post a Comment