VN tin mới trang chuyên tin học , Kiếm tiền online, Tin tức công nghê, Phầm mềm tiện ích,thủ thuật máy tính,hướng dẫn kiếm tiền , Trò chơi

Powered by Blogger.

5/16/12

Tạo đồng hồ bằng Javarscipt cho blogger và website

0 comments
Hôm nay tinhoc360 sẽ giơi thiệu cho các bạn một số đoạn javarscip để tạo đồng hồ cho blog. Ưu điểm của đoạn javarscip này là bạn có thể tùy biến các thông số theo ý thích nếu bạn hiểu về javarscip.

Các bạn có thể Pate 2 đnạn code bên dưới vào đây để xem Demo hoạt động của code này nha.
☼ Cách tiến hành:
1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thiết kế
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Không cần mở rộng tiện ích mẫu)

4- Tới đây namkna sẽ giới thiệu cho các bạn một số dạng như sau:

Dạng 1: Đồng hồ chỉ có giờ không có ngày

Tạo đồng hồ bằng Javarscipt cho blogger và website
- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ </head>.

<script language="javascript">
 function HamThoiGian(){
 // Khoi tao doi tuong thoi gian.
 var ThoiGian = new Date(); // Khoi tao doi tuong Date.
 var Gio = ThoiGian.getHours(); // Lay gia tri gio tu doi tuong Date.
 var Phut = ThoiGian.getMinutes(); // Lay phút tu doi tuong Date.
 var Giay = ThoiGian.getSeconds(); // Lay giây tu doi tuong Date
 // Thêm so 0 vào truoc so chi thoi gian neu nhu nó nho hon 10.
 if(Gio<10){
 Gio="0"+Gio;}
 if(Phut<10){
 Phut="0"+Phut;}
 if(Giay<10){
 Giay="0"+Giay;}
 // Xuat ket qua ra muc nhap van ban có tên MucVB
 document.BM1.MucVB.value="Bây giờ là: "+Gio+":"+Phut+":"+Giay;
 // Goi lai hàm HamThoiGian sau moi mot giây trôi qua.
 }
 setInterval("HamThoiGian()",1000); // Su dung setInterval de goi lap di lap lai hàm HamThoiGian sau 1 giây.
 </script>
- Bạn tạo một Wiget HTML/Javarscipt và chèn đoạn code bên dưới vào. (Hoặc bạn cũng có thể dán vào bất kỳ vị trí nào bạn muốn hiển thị ddnogof hồ này).
<form name="BM1">
<input type="text" name="MucVB">
</form>
- Nếu bạn nào có code hay hơn có thể chia sẻ ở đây nha. Hiện tại chỉ có 1 mẫu cho các bạn, namkna sẽ cố gắng tìm kiếmt hêm nhiều mẫu mới để giới thiệu cho các bạn.

Dạng 2: Đồng hồ có cả thứ, ngày tháng

Tạo đồng hồ bằng Javarscipt cho blogger và website
- Chèn đoạn code sau trướ thẻ </head>
<script language=javascript>
var dayarray=new Array("Chủ nhật","Thứ 2","Thứ 3","Thứ 4","Thứ 5","Thứ 6","Thứ 7")
var montharray=new Array("01","02","03","04","05","06","07","08","09" ,"10","11","12")
 
function getthedate(){
var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()
if (year < 1000)
year+=1900
var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()
if (daym<10)
daym="0"+daym
var hours=mydate.getHours()
var minutes=mydate.getMinutes()
var seconds=mydate.getSeconds()
var dn="AM"
if (hours>=12)
dn="PM"
if (hours>12){
hours=hours-12
}
if (hours==0)
hours=12
if (minutes<=9)
minutes="0"+minutes
if (seconds<=9)
seconds="0"+seconds
//change font size here
var cdate="<small><font color='ffffff' face='tahoma'><b>"+dayarray[day]+", "+daym+"."+montharray[month]+"."+year+" - "+hours+":"+minutes+":"+seconds+" "+dn
+"</b></font></small>"
if (document.all)
document.all.clock.innerHTML=cdate
else if (document.getElementById)
document.getElementById("clock").innerHTML=cdate
else
document.write(cdate)
}
if (!document.all&&!document.getElementById)
getthedate()
function goforit(){
if (document.all||document.getElementById)
setInterval("getthedate()",1000)
}
 
</script>
- Chèn đoạn code sau trước thẻ <body>
<body style="MARGIN: 0px" bgColor=#006699 onload=goforit();>
- Chèn đoạn code sau vào sau thẻ <boby> hoặc vị trí bạn muốn hiển thị đồng hồ
<p id=clock ></p>
- Bạn có thể việt hóa hoàn toàn bàng cách thay AM thành buổi sáng và PM thành buổi chiều
Chúc thành công!
by http://namkna.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment