Update 12:22pm August 17th, 2012 – Troy Dooly’s personal lawyer, “MLM Attorney” Kevin Thompson, has weighed in on today’s events:


Tạm dịch:

Tin tức vi phạm Thưởng Zeek. Có vẻ như họ đang định đoạt số phần của mình.
Đây là những gì chúng tôi biết:
Tất cả các nhân viên tại văn phòng Zeek đã được chấm dứt làm việc.
Các trang web Zeek đã đóng cửa.
Có vẻ như điều tra đã đi lên cấp độ tiếp theo. Nếu bạn kể rằng Zeek như là một nơi đầu tư cho downline, bạn nên biết tốt hơn.
Nếu bạn đã có tiền bị nhốt trong Zeek, chúc may mắn nhận được nó ra. Có lẽ sẽ không được bất kỳ chuyển động hoặc các tài khoản đó mà không cần lệnh của tòa án.
Tôi muốn tôi đã có tin tức tốt hơn ...
Và đây là một số bình luận của member:

PERSONAL OBSERVATION to Zeek supporters: IMHO, if you believe in Zeek, your best bet is to leave the AG office to do its job quickly. All this petition, IMHO, would only convince the AG’s office that it has MASSIVE fraud on its hands and it is dealing with a financial CULT that has hundreds of thousands of members (read: victims), and that will make it call in the Feds like FBI, IRS, SEC, and FTC (and the Postal Inspectors)
Obviously nothing was voluntarily shutdown. I am just surprised there is zero insight to the situation leaking down from the top, positive or negative, spin or reality.
Hi vọng tin dưới này sẽ đỡ hơn:

The North Carolina Attorney General’s Consumer Protection Division got 8 complaints about Zeek. Now the Depart Of Justice (DOJ) Division has asked the company (Zeek) to provide them with documents so the DOJ can examine Zeek’s business practices. This is not good, it also violates the MLM WatchDog’s standing advice NO AG does anything unless they have 20 or more complaints in file (in other words; they’re jumping on this fast)!
Phòng Bảo vệ tiêu dùng của Tổng chưởng lý North Carolina có 8 khiếu nại về Zeek. Đoàn khởi hành của Phòng Tư pháp (DOJ) đã yêu cầu các công ty (Zeek) để cung cấp cho họ với các văn bản để Bộ Tư pháp có thể kiểm tra hoạt động kinh doanh của Zeek. Điều này là không tốt, nó cũng vi phạm lời khuyên đứng WatchDog MLM của AG KHÔNG làm bất cứ điều gì trừ khi họ có 20 hoặc nhiều hơn khiếu nại trong tập tin (nói cách khác, họ đang nhảy vào nhanh chóng này)!

Tin tức từ member:
Admin Alex: nói là phải đóng cửa vài hôm. Còn thông tin về tài khoản thì tất cả các tài khoản thành viên của ZeekRewards đã bị phong toản từ chiều 16/4 (giờ Mỹ), nghĩa là họ cũng không có thể ôm đống tiền đó đi đâu được, còn khả năng mở cửa sống sót trở lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự minh bạch của ZeekRewards, khi phải cung cấp những thông tin và bằng chứng chống lại những cáo buộc gian lận từ các nhóm nhà đầu tư và chính quyền liên bang, khả năng ZeekRewards đóng cửa là rất lớn, vì chính quyền họ muốn ngăn chặn, không để phải giải quyết hậu quả với những công ty có mô hơn.


Users tout Zeek's programs; Attorney General raises concerns


Zeek's response: live in the moment.


"Zeekler and Zeek Rewards ask only that customers and affiliates judge what is happening today," Jolley said. "Zeekler is about present value, Zeek Rewards is about present opportunity, and the companies ask for no more latitude than to be judged for what they are achieving and attempting to achieve today."
Phản ứng của Zeek: sống trong thời điểm này.

"Zeekler và ZeekRewards bảo với khách hàng và các chi nhánh thẩm phán những gì đang xảy ra ngày hôm nay," Jolley. "Zeekler là về giá trị hiện tại, ZeekRewards là cơ hội hiện tại, và các công ty bảo không có gì toàn diện hơn là được đánh giá cho những gì họ đạt được và cố gắng để đạt được ngày hôm nay."

Update 8:03pm August 17th, 2012: Troy Dooly has published the following statement on MLMHelpdesk

This escalated investigation will have an effect on all MLM Penny Auctions currently in business or in pre-launch!
What Dooly is specifically referring to at this time unclear. He has however stated that later today he expects to ‘be talking to Greg Caldwell and will get some additional information‘.
Why Zeek Rewards COO Greg Caldwell is willing to talk to Troy Dooly when thousands of Zeek Rewards are still in the dark pending an official update from the company is also unclear.