2/23/14

Random Post nằm ngang có thumbnail ảnh cho blogspot

Random Post nằm ngang có thumbnail ảnh cho blogspot.Widget bài viết ngẫu nhiên nằm ngang có ảnh đại diên cho blogspot. Như tiêu đề Tinhoc360 xin chia sẻ với các bạn cách tạo một widget Random Post nằm ngang có thumbnail ảnh cho blogspot các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây nhé

Random Post nằm ngang có thumbnail ảnh cho blogspot

Bước 1: Đăng nhập blogspot ==> Bố Cục (Layout) 

Bước 2: Thêm 1 tiện ích HTML/Javascript rồi copy code dưới đây vào


<style type="text/css"> #random-posts li{width:60px;height:200px;margin-right:12px;float:left;list-style:none;position:relative} #random-posts li:last-child{margin-right:0} #random-posts li img{width:60px;height:60px} #random-posts li img a{border:#333 solid 2px}; #random-posts li .isinyako{position:absolute;width:250px;top:-150px;z-index:2;background-color:#F0F0F0;padding:5px;font-size:90%;border-bottom:1px solid black;transition:all 0.6s cubic-bezier(1,2,0,0) 0s;-moz-transition:all 0.6s cubic-bezier(1,2,0,0) 0s;-webkit-transition:all 0.6s cubic-bezier(1,2,0,0) 0s;-o-transition:all 0.6s cubic-bezier(1,2,0,0) 0s;visibility:hidden;opacity:0} #random-posts li:last-child .isinyako{right:0} #random-posts li:hover .isinyako{top:-40px;opacity:1;visibility:visible} .isinyako span{font-size:90%;color:#B30B0B} .isinyako p{font-size:90%;} </style> <span class="glap"> <ul id="random-posts"> <script type="text/javaScript"> var rdp_numposts = 7var rdp_snippet_length = 0; var rdp_info = 'no'; var rdp_comment = 'Comments'; var rdp_disable = 'Turn off comments'; var rdp_current = []; var rdp_total_posts = 0; var rdp_current = new Array(rdp_numposts); function totalposts(a){rdp_total_posts=a.feed.openSearch$totalResults.$t}document.write('<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&max-results=0&callback=totalposts"><\/script>');function getvalue(){for(var b=0;b<rdp_numposts;b++){var d=false;var c=get_random();for(var a=0;a<rdp_current.length;a++){if(rdp_current[a]==c){d=true;break}}if(d){b--}else{rdp_current[b]=c}}}function get_random(){var a=1+Math.round(Math.random()*(rdp_total_posts-1));return a}; </script> <script type="text/javaScript"> function random_posts(n){a=location.href;y=a.indexOf("?m=0");for(var f=0;f<rdp_numposts;f++){var l=n.feed.entry[f];var m=l.title.$t;if("content" in l){var o=l.content.$t}else{if("summary" in l){var o=l.summary.$t}else{var o=""}}o=o.replace(/<[^>]*>/g,"");if(o.length<rdp_snippet_length){var k=o}else{o=o.substring(0,rdp_snippet_length);var b=o.lastIndexOf(" ");k=o.substring(0,b)+"&#133;"}for(var e=0;e<l.link.length;e++){if("thr$total" in l){var h=l.thr$total.$t+" "+rdp_comment}else{h=rdp_disable}if(l.link[e].rel=="alternate"){var d=l.link[e].href;if(y!=-1){d=d+"?m=0"}var g=l.published.$t;if("media$thumbnail" in l){var c=l.media$thumbnail.url}else{c="http://4.bp.blogspot.com/-b9kfnZlObjc/UGxyCcbigjI/AAAAAAAAFd4/xPPqLCo9uCA/s1600/no_image.jpg"}}}document.write("<li>");document.write('<a href="'+d+'" rel="nofollow"><img alt="'+m+'" src="'+c+'"/></a>');document.write('<div class="isinyako"><h5>'+m+"</h5>");if(rdp_info=="yes"){document.write("<span>"+g.substring(8,10)+"/"+g.substring(5,7)+"/"+g.substring(0,4)+" - "+h+"</span>")}document.write("<p>"+k+"</p></div>");document.write('<div style="clear:both"></div></li>')}}getvalue();for(var i=0;i<rdp_numposts;i++){document.write('<script type="text/javascript" src="/feeds/posts/default?alt=json-in-script&start-index='+rdp_current[i]+'&max-results=1&callback=random_posts"><\/script>')}; </script> </ul></span> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ function resizeThumb(e,b){var c=document.getElementById(e),d=c.getElementsByTagName("img");for(var a=0;a<d.length;a++){d[a].src=d[a].src.replace(/\/s72\-c/,"/s"+b+"-c");d[a].width=b;d[a].height=b}}resizeThumb("random-posts",120); //]]></script>

- Sau khi copy nhấn Lưu và ra web xem thử

Chú ý: Các bạn thay đổi các thuộc tính dưới cho phù hợp

  • width:60px;height:200px : hiểu là chiều ngang cà chiểu cao của từng phần bài viết
  • width:60px;height:60px : chiều ngang và chiểu cao của ảnh hiển thị
  • var rdp_numposts = 7: Hiểu là số bài viết sẽ được hiển thị
  • var rdp_snippet_length = 0 Số kí tự mô tả bài viết
  • Do nó là dạng nằm ngang để hiển thị đẹp thì các bạn phải cấu hình widget (đặt widget này vào nơi thích hợp có chiều ngang dài 1 chút để nó hiển thị tốt)
Bài viết bạn có thể quan tâm: Cách thêm widget vào vị trí bất kỳ trong blogspotMọi thắc mắc vui lòng comment phía dưới để được hỗ trợ. Chúc các bạn thành công !

0 Comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More